HKZ logo
De Hoop helpt!

Algemene voorwaarden De Hoop ICT

Algemene voorwaarden De Hoop ICT

Onder De Hoop ICT wordt verstaan Stichting De Hoop, gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht aan de Provincialeweg 70, 3329 KP, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41118001.

1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen De Hoop ICT en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes
Offertes van De Hoop ICT zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

3 Terbeschikkingstelling van informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Hoop ICT nodig heeft.

4 Personeel
4.1 Wijziging personeel i.v.m. ziekte en overmacht
De Hoop ICT kan in overleg met de opdrachtgever en het personeel dat aan een opdracht werkt, wijzigen i.v.m. ziekte of overmacht. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen. Een wijziging kan ook een wijziging van het tijdschema tot gevolg hebben.
4.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in goedkeuring met de wederpartij.

5 Betaling, prijzen en prijsverhoging
5.1 De Hoop ICT prijzen
Opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor zover van toepassing, zijn de vermelde bedragen exclusief verzend-, reis- en verblijfkosten, die separaat aan de opdrachtgever worden doorbelast.
5.2 Wijziging tarieven
De Hoop ICT is gerechtigd om tarieven, prijzen en kortingen te wijzigen. De Hoop ICT zal de opdrachtgever van zulke wijzigingen op de hoogte brengen minimaal dertig (30) dagen vóórdat de nieuwe tarieven, prijzen en kortingen in werking treden. De opdrachtgever zal gebonden zijn aan de gewijzigde tarieven, prijzen en kortingen, tenzij de opdrachtgever uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan voornoemde wijziging schriftelijk bericht aan De Hoop ICT dat de desbetreffende overeenkomst wordt beëindigd per datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, prijzen en kortingen.
5.3 Betaling facturen
1. Alle facturen zullen worden betaald overeenkomstig de in de overeenkomst alsmede de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dient de opdrachtgever de door De Hoop ICT gefactureerde bedragen, zonder enige aftrek of verrekening, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, zulks met inachtneming van het vermelde in (de betreffende hoofdstukken van) deze algemene voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen termijn, danwel bij gebreke van een overeengekomen termijn, binnen de termijn genoemd onder lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf de vervaldag tot de dag van de algehele voldoening.
3. De Hoop ICT heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
4. De Hoop ICT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Hoop ICT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.
De tarieven zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
7. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

6 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Hoop ICT de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7 Beëindiging
1. De Hoop ICT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
• de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst De Hoop ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van De Hoop ICT kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is De Hoop ICT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Hoop ICT kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is De Hoop ICT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Hoop ICT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Hoop ICT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien De Hoop ICT op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Hoop ICT, zal De Hoop ICT in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan De Hoop ICT is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De Hoop ICT zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van de kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door De Hoop ICT genoemde termijn te voldoen, tenzij De Hoop ICT anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een ander omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Hoop ICT vrij om een overeenkomst ter stond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Hoop ICT op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8 Garantie Software
8.1 Garantie
Gedurende een periode van drie (3) maanden na oplevering of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal De Hoop ICT naar beste vermogen eventuele fouten herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij De Hoop ICT zijn gemeld. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij het gaat om software die in opdracht van de opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval De Hoop ICT haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. De Hoop ICT kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever of van andere niet aan De Hoop ICT toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
8.2 Herstel
Herstel van fouten zal geschieden op een door De Hoop ICT te bepalen locatie. De Hoop ICT is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen.
8.3 Garantieperiode
Na afloop van de in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantieperiode is De Hoop ICT niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
8.4 Garantieverval
De garantie vervalt indien en zolang de opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt. De garantie vervalt voorts op het moment dat er niet door De Hoop ICT geautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de door De Hoop ICT geleverde software of indien door fouten of nalatigheden van of zijdens de opdrachtgever of door producten van derden schade aan de door De Hoop ICT geleverde software is ontstaan.

9 Garantie Apparatuur
9.1 Herstel
Gedurende een periode van twaalf (12) maanden na oplevering zal De Hoop ICT naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in het systeem herstellen, indien deze binnen die periode schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij De Hoop ICT zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van De Hoop ICT.
9.2 Garantieperiode
Na afloop van de in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde garantieperiode is De Hoop ICT niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
9.3 Garantieverval
De garantieverplichting vervalt indien de fouten als genoemd in het vorige lid geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, en/of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade en/of andere niet aan De Hoop ICT toerekenbare oorzaken. De garantie vervalt voorts op het moment dat er niet door De Hoop ICT geautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de door De Hoop ICT geleverde apparatuur of indien door fouten of nalatigheden van of zijdens de opdrachtgever of door producten van derden schade aan de door De Hoop ICT geleverde apparatuur is ontstaan.

10 Rechten van Intellectuele eigendom en gebruikersrechten
10.1 Eigendomsrecht De Hoop ICT en opdrachtgever
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door De Hoop ICT ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde werken, inclusief maar niet beperkt tot software, apparatuur, tools, documentatie en alle resultaten van dienstverlening (zoals analyses, offertes, rapporten, cursusmateriaal) en voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij De Hoop ICT, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de in dit artikel genoemde werken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2 Eigendomsrecht De Hoop ICT
De Hoop ICT behoudt zich ten aanzien van de door haar gemaakte software, grafische producten en systemen en ook ten aanzien van de door haar gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door De Hoop ICT in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Hoop ICT totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met De Hoop ICT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door De Hoop ICT geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Hoop ICT veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om De Hoop ICT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Hoop ICT ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Hoop ICT gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens De Hoop ICT bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval De Hoop ICT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet onherroepelijke toestemming aan De Hoop ICT en door De Hoop ICT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Hoop ICT zich bevinden en die zaken terug te nemen.

12 Aansprakelijkheid
12.1 Aansprakelijkheid De Hoop ICT
De Hoop ICT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, dan wel voor schade geleden door derden.
12.2 Productaansprakelijkheid De Hoop ICT
De Hoop ICT is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interesses veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel door werkzaamheden uitgevoerd door haar ingeschakelde derden, door te late of verkeerde levering, dan wel doordat de kwaliteit van de geleverde zaken niet voldoende was; met name is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan bestanden, software en netwerken bij de normale uitvoering van de werkzaamheden, behoudens haar wettelijke productaansprakelijkheid.
12.3 Aansprakelijkheid medewerkers De Hoop ICT
De Hoop ICT, noch haar werknemers, noch door De Hoop ICT ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij het bouwen, dan wel installeren van de producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
12.4 Aansprakelijkheid en vergoeding
In geval De Hoop ICT toch, bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een bevoegde rechter, voor enigerlei uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende schade aansprakelijk mocht worden geacht, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

13 Overdracht van rechten
13.1 Overdracht van rechten door De Hoop ICT of opdrachtgever
De Hoop ICT is gerechtigd om de overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hoop ICT.
13.2 Uitbesteding door De Hoop ICT
De Hoop ICT kan de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden of door haar te verlenen diensten geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

14 Overmacht
14.1 Verlening tijdschema veroorzaakt door overmacht
De verplichting tot nakoming van de overeenkomst door één van beide partijen zal met een redelijke periode worden verlengd indien nakoming door die partij wordt verhinderd door overmacht. Partijen komen overeen dat de volgende omstandigheden ook als overmacht worden aangemerkt: staking van personeel, ziekte van personeel, te late of vertraagde levering door derden, en / of solvabiliteit- en /of liquiditeitsproblemen en/ of faillissement van derden.
14.2 Mededelen overmacht
In geval van overmacht dient de ene partij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van die overmacht en de andere partij alle in die context relevante informatie te verschaffen.

15 Geheimhouding
15.1 Vertrouwelijke informatie
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Rechten geheimhouding De Hoop ICT
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Hoop ICT gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Hoop ICT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Hoop ICT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16 Geschilbeslechting
16.1 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en De Hoop ICT, in geval een arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Den Haag.
16.2 Bevoegdheid De Hoop ICT m.b.t. geschilbeslechting
De Hoop ICT blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen De Hoop ICT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18 Wijziging van de voorwaarden
De Hoop ICT is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. De Hoop ICT zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Wij zijn iedere werkdag open
van 8.30 - 17.00 uur.
Bel ons:
078-6111 111