Klachten

De medewerkers van De Hoop doen hun uiterste best iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Voor het geval je meent dat er een fout is gemaakt of dat je meent te worden benadeeld, kent De Hoop een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Hoop kent een interne klachtenfunctionaris die bemiddelt tussen klager en de betreffende medewerker van De Hoop. Klachten kunnen per e-mail via klachtenfunctionaris@dehoop.org worden ingediend.

Cliëntenraad

De Hoop heeft een cliëntenraad. In deze raad zitten maximaal elf leden, die elk een zorgafdeling van De Hoop vertegenwoordigen. De cliëntenraad behartigt de belangen van de gasten en krijgt vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker. De cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop, voor wat betreft wonen, leven en behandeling. Het is een zogenaamd medezeggenschapsorgaan.

Lees meer over de cliëntenraad