Klachten

De medewerkers van De Hoop doen hun uiterste best iedere behandeling goed te laten verlopen en alle administratieve procedures correct af te wikkelen. Voor het geval je meent dat er een fout is gemaakt of dat je meent te worden benadeeld, kent De Hoop een klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Hoop kent een interne klachtenfunctionaris die bemiddelt tussen klager en de betreffende medewerker van De Hoop. Klachten kunnen per e-mail via klachtenfunctionaris@dehoop.org worden ingediend.

Patiëntvertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan je helpen om jouw rechten, die je als cliënt van De Hoop hebt te handhaven. Dit geldt alleen wanneer je ggz-cliënt bent van De Hoop. Cliënten in de Maatschappelijke Opvang kunnen dus geen gebruik maken van de PVP. Zij kunnen wel gebruik maken van andere mogelijkheden tot melding van zaken via bijvoorbeeld de Gastenraad of de klachtenbemiddelaar.
De PVP kan bijvoorbeeld helpen met het:

  • verwoorden van een klacht
  • vinden van de weg in allerlei regels en procedures
  • bemiddelen tussen jou en je hulpverlener of een andere medewerker als je een probleem hebt met elkaar waar je niet uitkomt

Je mag ervan uitgaan dat een patiëntenvertrouwenspersoon te vertrouwen is, altijd aan jouw kant staat, je altijd serieus neemt en onafhankelijk is, omdat deze niet in dienst is van De Hoop.

De patiëntenvertrouwenspersoon kan geen oplossingen afdwingen en gaat niet in op klachten over mede-cliënten. De patiëntenvertrouwenspersoon is verplicht om te zwijgen over alles wat verteld wordt.

Cliëntenraad

De Hoop heeft een cliëntenraad. In deze raad zitten maximaal elf leden, die elk een zorgafdeling van De Hoop vertegenwoordigen. De cliëntenraad behartigt de belangen van de gasten en krijgt vanuit De Hoop structurele ondersteuning van een beleidsmedewerker. De cliëntenraad is in het leven geroepen om gasten (cliënten) van De Hoop te betrekken bij de gang van zaken binnen De Hoop, voor wat betreft wonen, leven en behandeling. Het is een zogenaamd medezeggenschapsorgaan.

Lees meer over de cliëntenraad