Kliniek 4Life biedt plek aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek waarbij in de regel verslaving een rol speelt en vaak ook bijkomende trauma’s, angststoornissen of depressieve stoornissen. Er wordt gewerkt met de SafePath methode (schemamodi therapie). Daarin gaat het om het doorbreken van vaak lang bestaande niet helpende (gedrags)patronen, het aanleren van gezond gedrag en het stilstaan bij de onderliggende behoeften. Dit gebeurt zowel in de specifieke schemamodi therapie, de trainingen als in de begeleiding op de groep. Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken. De kliniek heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen en mannen met gescheiden woon- en slaapplaatsen.

  • Primair doel: tijdelijke intensivering van een ambulant behandeltraject gericht op (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt;
  • Kliniek 4Life heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen en mannen, met afgescheiden woon- en slaapplaatsen;
  • Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken;
  • Sociotherapeutisch leefklimaat, waarbij de cliënt in de dagelijkse praktijk kan oefenen met een gezonde dagstructuur, het omgaan met eigen emoties, het omgaan met relaties en het inzetten van functioneel gedrag;
  • De cliënt oefent met het dragen van verantwoordelijkheden en de omgang met vrijheden;
  • Individuele behandeling kan ook ingezet worden voor het behandelen van specifieke klachten zoals trauma (PTSS), angststoornissen, stemmingsstoornissen, ADHD, e.d.
  • Cliënten met een persoonlijkheid gerelateerde problematiek waarbij in de regel verslaving een rol speelt met bijkomende trauma’s, angststoornissen of depressieve stoornissen.
  • Niveau 2 & niveau 3 van functioneren (DSM V).
  • Aanwijzingen voor persoonlijkheid gerelateerde problematiek en eventueel verzoek tot diagnostiek;
  • Klinische detoxificatie zonder klinisch vervolg is onvoldoende (gebleken);
  • Er is een indicatie voor een intramurale detoxificatie volgens de Richtlijn Detox
  • Complexe primaire afhankelijkheid van één of meer middelen (en/of);
  • Complexe bijkomend gedrag: pathologisch gokken, gameverslaving, seksverslaving, koopverslaving etc. en/of;
   • Psychosociaal disfunctioneren (leefgebieden);
   • Mate van disfunctioneren op leefgebied verslaving: Ernstig;
   • Mate van disfunctioneren op leefgebied psychisch functioneren: matig;
   • Mate van disfunctioneren op overige leefgebieden: matig;
   • De cliënt heeft afstand nodig van het leefmilieu.
  • Acute automutilatie;
  • Autisme spectrumproblematiek (ASS);
  • Ernstige somatische problematiek;
  • Antisociale persoonlijkheidsstoornis;
  • Langdurige intensieve behandelvoorgeschiedenis zonder succes. Tenzij er sprake lijkt van een sterk gewijzigde situatie, waardoor er een reële verwachting is voor succes;
  • Missen van motivatie en behandeldoelen voor behandeling;
  • Acute onttrekkingsverschijnselen. In die situatie is eerst een opname op detoxkliniek Crosspoint nodig;
  • Hoge dosering Benzodiazepines of andere emotie dempende medicatie. In die situatie eerst een opname op detoxkliniek Crosspoint.
  • Acute GHB afhankelijkheid;
  • BOPZ maatregel tijdens opname;
  • IQ< 80;
  • Het niet hebben van een plek om naartoe te gaan na uitstroom van de klinische behandeling;
  • Primaire complexe PTSS staat op de voorgrond;
  • Niet in staat zijn om binnen een groepsdynamisch proces te functioneren, bijvoorbeeld vanwege niet corrigeerbaar gedrag, dominante psychiatrische problematiek, ontremming, te weinig reflectief vermogen;
  • Ontbrekende motivatie tot gedragsverandering;
  • Er zijn meerdere klinische trajecten geweest waarbij er sprake was van voortijdige beëindiging van het traject wegens gedragsproblemen van de cliënt op de afdeling;
 • Leidend is de Safe Path methode (schemamodi therapie). Diagnostiek vindt plaats naar de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Onderdelen van het behandelaanbod zijn:

  • Groepsbehandeling
  • Training emotieregulatie
  • Cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik
  • Terugvalpreventie
  • Schemamodi therapie
  • Training sociale vaardigheden
  • Module Omgaan met relaties
  • Module ADHD
  • Module Omgaan met boosheid
  • Dramatherapie
  • Creatieve vorming
  • Sport & Voeding
 • Er zijn diverse constructies mogelijk voor klinische behandeling bij 4Life:

  • Volledig klinische opname, voor minimaal 8 en maximaal 12 weken;
  • Deeltijd klinische opname, voor minimaal 8 en maximaal 16 weken; Maandagochtend tot vrijdagmiddag op 4Life, de weekenden thuis. Voorwaarde: aantoonbaar minimaal 2 maanden clean, bereid tot controles (UC/alcohol) en/of waarbij geen sprake is van verslavingsproblematiek en/of waar er sprake is van een afdoende stabiele thuissituatie en het systeem nauw bij de behandeling betrokken is;
  • Stabilisatie opname, voor minimaal 2 en maximaal 4 weken.

  Tijdens de poliklinische behandeling wordt de cliënt opgenomen:

  • Bij een terugval en/of ter voorkoming van (verdere) terugval in middelengebruik. (Dit betreft géén detox opname!).
  • Bij emotionele ontregeling, zonder dat er sprake is van (terugval in) middelengebruik. Het systeem en de poliklinische behandelaar blijven nauw betrokken.
 • Te verwachten resultaat bij ontslag
  Herstel is in gang gezet op vier levensgebieden:

  1. Zichzelf

  • Clean of stabiel m.b.v. medicatie (i.g.v. verslaving)
  • Vastgestelde classificatie(s) en inzicht in valkuilen / kwetsbaarheden en coping, en een plan van aanpak
  • Farmacotherapie is geëvalueerd en/of opgestart
  • Vervolgbehandeling is georganiseerd

  2. De ander

  • Het systeem van cliënt is betrokken bij de behandeling. Waar mogelijk is relatieherstel in gang gezet
  • Waar mogelijk is opbouw en/of uitbreiding van het netwerk in gang gezet
  • Het systeem van de cliënt is betrokken bij het terugvalpreventie en/of signaleringsplan

  3. Leefomgeving

  • Op het gebied van financiën, administratie, huisvesting, e.d. is materiële hulpverlening ingezet en is het vervolg duidelijk (indien geïndiceerd)
  • Oriëntatie op dag invulling (hobby/werk) is in gang gezet

  4. Zingeving

  • Zicht op eigen waarden en wat hem/haar drijft en hoe hij/zij hier vorm aan kan geven in het eigen bestaan
  • Herstel van en/of verdieping in persoonlijke relatie met God (alleen als de cliënt dit wenst)

Vragen? Neem gerust contact met ons op! Contactpersonen voor 4life zijn Rick Millarson, afdelingsmanager en Theodoor de Kraker, Klinische psycholoog.